Deklaracja dostępności

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-03-21

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.biblioteka.pila.pl jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • hiperłącza nie mają nadanych tytułów,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona nie posiada:

 • możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • możliwości dostosowania do urządzeń mobilnych.

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29

Aktualizacja oświadczenia dnia: 2024-03-04

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Sławomir Adryan, adres email: pimbp@biblioteka.pila.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 351 79 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna, ul. Staromiejska 14, 64-920 Piła

Budynek biblioteki ma 2 kondygnacje. Do budynku prowadzą 2 wejścia.

 • Wejście nr 1 do wypożyczalni i czytelni zlokalizowanej na parterze - wejście po schodach oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia, korytarze oraz toalety na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście nr 2 - oprócz schodów wejściowych zamontowana platforma zewnętrzna dla niepełnosprawnych do poruszania się pomiędzy piętrami.
 • Przy budynku są miejsca parkingowe dla biblioteki – brak oznaczeń dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W Bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Dział Zbiorów Multimedialnych (parter budynku) posiada w swoich zasobach urządzenia dla użytkowników z dysfunkcją wzroku:
 1. komputer z programem udźwiękawiającym JAWS, system umożliwia pracę na komputerze przy maksymalnym wsparciu mową syntetyczną i pismem Braille’a. Program JAWS nie tylko odczytuje ważne informacje z ekranu komputera, ale także potrafi opisywać obiekty graficzne, takie jak wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, obramowania i tabele;
 2. powiększalnik składający się z tabletu oraz statywu z monitorem. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu dotykowego umieszczonego w podstawie stolika na dokumenty. Powiększalnik stacjonarny posiada szereg zaawansowanych funkcji wyświetlania powiększonego tekstu (np. pojedynczy wiersz, kolumny itp.), jego powiększenia oraz kontrastu. Powiększalnik ma wbudowany mechanizm OCR oraz syntezator mowy, za pomocą których tekst może być przeczytany na głos przez urządzenie. W pamięci przechowywane są ustawienia oraz obrazy i teksty;
 3. lupa elektroniczna ( 2 sztuki, możliwość wypożyczenia do domu), która jest pomocą dla osób słabowidzących. Zapewnia powiększenie obrazu do 32X na ekranie LCD i oferuje wiele trybów wyświetlania obrazu, aby dopasować go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozwala zamrozić tekst, dostosować jasność, przechwytywać i zapisywać obrazy dla łatwiejszego oglądania;
 4. czytak (5 sztuk, możliwość wypożyczenia do domu) oraz ponad 1800 tytułów szyfrowanych audiobooków w formie czytaka.
 • Czytelnikom niepełnosprawnym, starszym, przewlekle chorym lub będącym w chwilowej niedyspozycji Biblioteka dostarcza zbiory do domu.
 • Osoby niesłyszące mogą poprosić o pomoc 2 pracowników Biblioteki, posługujących się w stopniu podstawowym językiem migowym.

Filia nr 1, ul. Ludowa 11, 64-920 Piła

Do pomieszczeń biblioteki, zlokalizowanej na parterze budynku usługowego prowadzi jedno wejście dla czytelników od ul. Ludowej, drugie wejście – od strony targowiska miejskiego – dla pracowników.

Wejścia są bezpośrednio z poziomu przylegającego chodnika. Podwójne drzwi szklane. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia biblioteki nie ogranicza poruszanie się na wózku. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny. Biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwość skorzystania z  tłumacza językowego na miejscu oraz online.

Filia nr 3, ul. Prusa 16, 64-920 Piła

Filia znajduje się w piwnicy bloku mieszkalnego. Do wejścia prowadzi kilkanaście schodów w dół. Bariery architektoniczne powodują, że filia jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.  Brak windy, platformy. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia biblioteki znacząco ogranicza poruszanie się na wózku. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny.  Wyznaczono na nim miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwość skorzystania z  tłumacza językowego na miejscu oraz online.

Filia nr 4, al. Powst. Wlkp. 62, 64-920 Piła

Filia znajduje się w budynku usługowym na parterze. Wejście  jest bezpośrednio z poziomu przylegającego chodnika. Podwójne drzwi szklane. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.  W budynku nie ma windy. Nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia biblioteki nie ogranicza poruszanie się na wózku. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny - nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwość skorzystania z  tłumacza językowego na miejscu oraz online.

Filia nr 5, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła

Filia zlokalizowana w Szpitalu Specjalistycznym na poziomie -1. Wejście główne do szpitala po schodach. Wejście posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Do pomieszczeń biblioteki prowadzą dwie drogi: klatka schodowa ze schodami oraz windy. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny płatny. Biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki. W pomieszczeniach filii nie ma ułatwień, oznaczeń, udogodnień ani toalet dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwość skorzystania z  tłumacza językowego na miejscu oraz online.

Filia nr 6, ul. Królowej Jadwigi 17, 64-920 Piła

Filia znajduje się na parterze bloku mieszkalnego. Wejście dla czytelników od strony deptaka jest bezpośrednio z poziomu przylegającego chodnika. Filia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia biblioteki nie ogranicza poruszanie się na wózku. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny. Biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwość skorzystania z  tłumacza językowego na miejscu oraz online.

Filia nr 7, al. Poznańska 91, 64-920 Piła

Filia znajduje się w pomieszczeniach przyległych do domu wielorodzinnego, na parterze.   Wejście po 3 schodach. Nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Bariery architektoniczne powodują, że filia jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.  Brak windy, platformy. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia biblioteki znacząco ogranicza poruszanie się na wózku. Przed budynkiem brak parkingu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwość skorzystania z  tłumacza językowego na miejscu oraz online.

Filia nr 8, ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła

Filia zlokalizowana na parterze budynku. Wejście 1 - po stromych schodach, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście 2 – od strony prokuratury rejonowej – z poziomu chodnika winda na prośbę użytkownika.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.  Brak windy, platformy. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia biblioteki znacząco ogranicza poruszanie się na wózku. Biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwość skorzystania z  tłumacza językowego na miejscu oraz online.

Filia nr 9, ul. Wenedów 8a, 64-920 Piła

Filia znajduje się w piwnicy bloku mieszkalnego. Do wejścia prowadzi kilkanaście schodów w dół. Bariery architektoniczne powodują, że filia jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.  Brak windy, platformy. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia biblioteki znacząco ogranicza poruszanie się na wózku. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny.  Wyznaczono na nim miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwość skorzystania z  tłumacza językowego na miejscu oraz online.

 

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2024
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30